Algemene voorwaarden

Begrippen

Daar waar in de voorwaarden gesproken wordt over Crosspoint, wordt de kerkgenootschap Crosspoint statutair gevestigd in Ommen bedoelt.

1. Inschrijving

Inschrijving als deelnemer voor activiteiten vindt plaats na aanmelding via de website crosspointcenter.nl en betaling van eventuele inschrijfgeld. Door inschrijving verklaart de deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden.

De minimale leeftijd voor deelname aan een activiteit is 12 jaar, mits de minderjarige deelnemer begeleidt wordt door de eigen (stief/pleeg) ouders.

Crosspoint heeft het recht om de aanmelding van deelnemers te weigeren voor haar evenementen.

Voor een activiteit geldt een minimum aantal deelnemers. Crosspoint behoudt zich het recht voor om bij te weinig aanmeldingen haar activiteit te annuleren. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u hierover uiterlijk 2 weken vóór start geïnformeerd. Het betaalde inschrijfgeld zal worden gerestitueerd.

In geval van overmacht heeft Crosspoint het recht activiteiten te annuleren of voor of tijdens de activiteit aan te passen zonder door de deelnemer aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor enige schade. Van overmacht is sprake als zich abnormale en onvoorziene omstandigheden voordoen die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet kunnen worden vermeden. Hieronder worden verstaan oorlog, natuurrampen, politieke onrust, algemene schaarste, stakingen, epidemieën, noodtoestand of hiermee vergelijkbare situaties. In dit geval zal er geen restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden.

Betaling en annulering
Annulering geschiedt via het contactformulier op de website
https://crosspointcenter.nl/contact
• Bij annulering bedragen de minimale annuleringskosten € 5,- voor gemaakte administratiekosten.
• Bij annulering binnen een week voor de start van de activiteit bedragen de annuleringskosten € 25,- van het inschrijfgeld.

2. Verzekering

De deelnemer dient zelf afdoende verzekerd te zijn tegen alle schade door hem aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP).

3. Media

Tijdens een activiteit kunnen mediabeelden gemaakt worden. Deze media, waarin de deelnemer kan voor komen, kunnen worden gebruikt voor promotiedoeleinden. De deelnemer ontvangt daar geen vergoeding voor.

Tijdens een activiteit worden tevens opnames gemaakt van studies, bedoelt voor promotiedoeleinden als ook verkoop. Het is deelnemer niet toegestaan tijdens het event opnames te maken en deze te publiceren of gebruiken.

4. De activiteit

De deelnemers zijn verplicht alle aanwijzingen van het team en de ingezette vrijwilligers en medewerkers met betrekking tot veiligheid en instructie op te volgen. De deelnemer verplicht zich voorts tot het zorgvuldig nakomen van regelgeving en richtlijnen ten aanzien van respect voor andermans gezondheid en bezittingen.

Indien de deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het event in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt, kan de deelnemer van (verdere) deelname aan de activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer.

Het is deelnemers tijdens activiteiten niet toegestaan verdovende middelen en alcoholische dranken te gebruiken.

5. Klachten

Crosspoint is er van overtuigd dat de aangeboden activiteit in de juiste verhouding staat tot het inschrijfgeld. Mochten er onverhoopt toch klachten ontstaan, dan dienen deze door de deelnemer ter plaatse direct na constatering bij de organisatie te worden gemeld. Over het algemeen worden deze dan direct opgelost. Mocht blijken, dat een goede oplossing ter plaatse niet mogelijk is, dan dient de deelnemer een begeleidend schrijven binnen één maand na afloop van het event schriftelijk in te dienen bij Crosspoint.

6. Aansprakelijkheid

Deelname aan een activiteit is te allen tijde volledig op eigen risico van de deelnemer.

Crosspoint aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deelname aan een activiteit. Dit geldt ook bij afgelasten of verplaatsen van een activiteit, alsmede ongevallen, diefstal of welke schade dan ook.

Agenda

Neem deel aan een van onze samenkomsten, conferenties of andere activiteiten.

De hierna genoemde activiteiten zijn vrij toegankelijk voor een ieder om bij aanwezig te zijn.

januari, 2022

Maandelijkse updates ontvangen?

  Maandelijkse updates ontvangen?

   Media

   Preken en onderwijs

   Heb je nu net die spreker gemist die je graag had willen horen? Of ben je benieuwd naar een behandeld onderwerp? Onze diensten nemen wij op en publiceren we op ons YouTube kanaal.

   Media

   Preken en onderwijs

   Heb je nu net die spreker gemist die je graag had willen horen? Of ben je benieuwd naar een behandeld onderwerp? Onze diensten nemen wij op en publiceren we op ons YouTube kanaal.